BUDOMEX Ambasadorem Gospodarczym Miasta Sierpc

W dniu 30.01.2009 r. w trakcie Spotkania Noworocznego w sierpeckim Domu Kultury uhonorowano tytułem „Ambasadora Gospodarczego Miasta Sierpc” trzy sierpeckie firmy. Wśród uhonorowanych firm znalazła się firma PHU BUDOMEX Dariusz Rzeszotarski. Honorowy tytuł „Ambasador Gospodarczy Miasta Sierpca” firmie nadała Rada Miejska Sierpca na wniosek burmistrza Sierpca. Podczas spotkania uzasadnienie do podjętej w tej sprawie uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BUDOMEX” Dariusz Rzeszotarski rozpoczęło działalność, w obecnej formie prawnej, dnia 01.01.1994 r., a wiec obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Siedziba firmy od początku istnienia znajdowała się przy ul. Świętokrzyskiej 2a w Sierpcu. Na początku były to wynajmowane pomieszczenia biurowe obecnie jest to własna baza sprzętowa na działce o pow. ok. 5800 m2 zabudowana budynkami biurowo -magazynowo-produkcyjnymi o pow. ok. 1200 m2. Przedsiębiorstwo posiada własne zaplecze produkcyjno -magazynowe, własny sprzęt budowlany i niezbędne środki transportu. PHU „Budomex” daje zatrudnienie dla kilkudziesięciu osób z terenu powiatu sierpeckiego i aktywnie uczestniczy w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, których wskaźnik zatrudnienia w firmie kształtuje się obecnie na poziomie ok. 14%. Firma organizuje również staże dla absolwentów, szkolenia i przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych, ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PHU „Budomex” respektuje zasady zrównoważonego rozwoju poprzez łączenie odpowiedzialności firmy wobec społeczeństwa i środowiska z osiąganiem zysku. W roku 2004 firma opracowała i wdrożyła, przy pomocy środków z programu Phare 2002, system poprawy BHP w przedsiębiorstwie. W ramach realizacji idei „jakość jest naszą dewizą”, w roku 2005 firma „Budomex” wdrożyła system zarządzania jakością wg międzynarodowej normy ISO 9001/2000, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez TÜV SÜD Manegement Service GmbH München Germany. Audyt kontrolny przeprowadzony w roku 2008 potwierdził spełnienie wymagań normy ISO 9001/2000 i pozwolił na przedłużenie ważności certyfikatu do roku 2011. W roku 2006 firma opracowała program gospodarki odpadami i wnosi stosowne opłaty środowiskowe. W przyszłości firma planuje wdrożyć system zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 18001. W latach 2003- 2005 „Budomex” otrzymał 3 nominacje w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku, m.in. za budowę hali sportowej i modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu oraz za modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu. W roku 2007 firma otrzymała Gazelę Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm w latach 2004-2006. W swojej 15-letniej historii firma „Budomex” zrealizowała kilkadziesiąt różnych obiektów, wiele remontów i modernizacji na terenie m. Warszawy, Gdyni oraz na terenie m. Sierpca, powiatu sierpeckiego i powiatów ościennych. Wśród zrealizowanych obiektów znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, obiekty przemysłowe, stacje paliw, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Specjalnością firmy stała się budowa hal sportowych z zapleczem sanitarno – socjalnym i dydaktycznym, realizowana praktycznie dla wszystkich jednostek samorządowych na terenie powiatu sierpeckiego. Wizytówką firmy są hale sportowe w Sierpcu, Gójsku, Szczutowie, Zawidzu, Jeżewie, Bożewie, Lelicach oraz będąca w realizacji największa z nich hala sportowa w Bieżuniu; budynki dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sierpcu, Szkoły Podstawowej w Łukomiu, Gimnazjum w Zawidzu, budynek Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie i Gdyni, a także modernizacje budynków Urzędu Skarbowego i Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Firma realizowała również remonty i modernizacje obiektów zabytkowych będących pod opieką Urzędu Ochrony Zabytków, m.in. w kamienicy secesyjnej przy ul. Tumskiej w Płocku, w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu, obiekty na warszawskiej starówce czy najnowsza rewitalizacja budynku dworku chopinowskiego w Rościszewie. Bazę klientów firmy tworzą samorządy i jednostki im podlegle, spółki miejskie, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, jednostki opieki zdrowotnej ( PSSE i SP ZZOZ w Sierpcu), przedsiębiorstwa prywatne, a także m. in. Totalizator Sportowy, Cargill Polska, PLL LOT, Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa PSP, dla której obecnie jest realizowana nowa siedziba Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Firma „Budomex” prowadzi również działalność charytatywną i sponsorską. Wspiera finansowo różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez samorządy i jednostki im podległe (Festiwal Kasztelania, Dni Bieżunia, Rościszewskie spotkania z muzyką F. Chopina), pomaga harcerzom, sportowcom (kluby Kasztelan Sierpc, Olimpijczyk Jeżewo), policjantom, strażakom, kombatantom oraz osobom chorym (Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Raka „Szansa na życie”, Stowarzyszenie Osób z Uszkodzonym Słuchem i Wadami Wymowy, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, WOŚP) i potrzebującym (Polski Komitet Pomocy Społecznej), wspiera działalność wydawniczą (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej). W listopadzie 2008 roku firma była współorganizatorem konferencji naukowej „Humanistyczne aspekty techniki”, która odbyła się na terenie Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku i służyła integracji środowiska akademickiego oraz organizacji gospodarczych. Firma planuje dalszy rozwój zaplecza produkcyjnego, ubiegając się o wsparcie ze środków unijnych, co umożliwi dywersyfikację źródeł przychodu, ekspansywny rozwój i pozwoli zdobyć nowe rynki zbytu.

 Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 30.04.2014 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą PHU Budomex Dariusz Rzeszotarski z siedzibą w Sierpcu ul. Świę...

czytaj więcej

gb

W dniu 7 maja 2007 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się wojewódzka gala Gazel Biznesu, podczas której wyróżniono najlepsze z najlepszych czyli najdynamiczniej rozwijające się firmy z wojewódz...

czytaj więcej

logoPW

Firma PHU BUDOMEX Dariusz Rzeszotarski od lat wspiera rozwój. Dlatego też firma rozpoczęła współpracę z Politechniką Warszawską – jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Politechnika Wars...

czytaj więcej

nagrodzeni

W dniu 30.01.2009 r. w trakcie Spotkania Noworocznego w sierpeckim Domu Kultury uhonorowano tytułem „Ambasadora Gospodarczego Miasta Sierpc” trzy sierpeckie firmy. Wśród uhonorowanych firm...

czytaj więcej